DSpace@KMÜ

Denetçi bağımsızlığının etik ilkeler çerçevesinde incelenmesi: Bir denetim firması uygulaması

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Demir, Esra
dc.contributor.author Çiftci, Yavuz
dc.date.accessioned 2017-03-08T11:29:59Z
dc.date.available 2017-03-08T11:29:59Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.citation Demir, E., Çiftci, Y. Denetçi bağımsızlığının etik ilkeler çerçevesinde incelenmesi: Bir denetim firması uygulaması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (31), 88-97 en_US
dc.identifier.issn 2147-7833
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11492/1264
dc.description.abstract Ekonomideki gelişmeler finansal tablolara olan ilgiyi ulusal sınırlardan uluslararası alana taşımıştır. Özellikle, küreselleşmenin etkisiyle işletmelerin finansal durumlarına ilişkin güvenilir bilgiye olan gereksinim, dünya ekonomisinde bağımsız denetime olan ihtiyacı önemli bir hale getirmiştir. İşletmelerin sundukları finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması, bu bilgileri kullanacak olan taraflar açısından önem arz etmektedir. Bağımsız denetim sayesinde söz konusu finansal tabloların güvenilirliği arttırılarak, bu bilgileri kullanacak olan finansal tablo kullanıcılarının daha etkin ve doğru kararlar vermeleri amaçlanmaktadır. Küresel ölçekte yaşanan finansal skandallar, bağımsızlık ve etik konusu üzerinde şüphe yaratarak, denetim konusundaki algıları olumsuz yönde etkilemiştir. Oysa özellikle sermaye piyasaları açısından bakıldığında bağımsız denetim esas olarak bir güven mekanizmasını temsil etmektedir. Finansal alanda yaşanan bu olumsuzlukların giderilmesi ve yeniden güvenilir bir ortamın oluşturulması için çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar birçok düzenleme yapmıştır. Bu çalışmada, yapılan düzenlemeler rehberliğinde, bağımsız denetim faaliyetini yerine getiren bağımsız denetçinin, bağımsız olması ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesinin, bağımsız denetimin kalitesi ve güvenilirliği açısından en önemli gereklilik olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda kurumsal bir bağımsız denetim firması seçilerek uygulama yapılmıştır. Uygulamada görüşme ve gözlem tekniği kullanılarak, firmanın bağımsızlığı sağlamaya yönelik etik ilke uygulamaları belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Uygulama sonucunda, denetlenen işletmelerin kalifiye personel eksikliği sebebiyle finansal tabloların çoğu zaman denetçi tarafından düzenlendiği, denetim ekibinin bilişim teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlamakta zorlandığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu durumun denetçi bağımsızlığı konusunda önemli riskler doğurabileceği söylenebilir en_US
dc.description.abstract With the developments in economy, the interest in financial statements crossed national borders and stepped into international arena. The need in reliable information regarding financial status of businesses has leveraged as a result of effects of globalization, in particular, the need in independent auditing in the world economy. Independent auditing of the financial statements offered by businesses is important for the parties that refer to such financial statements. With independent audits, it is aimed to contribute to reliability of such financial statements, thus enable financial statement users to make more effective and correct decisions. Global financial scandals have led to affect the perceptions regarding auditing in a negative way by creating suspicions in terms of independency and ethics. However, especially when viewed from the perspective of capital markets, independent auditing actually represents a trust mechanism. Various national and international bodies have introduced many regulations in order to eliminate the negative aspects, and be restored reliability in the financial area. In this study, independency of the independent auditor who performs independent auditing under guidance of relevant regulations and its acting in accordance with ethical rules are aimed to be highlighted which are the most important necessity in terms of reliability and quality of independent auditing. Within this scope, an independent auditing company was selected and an analysis conducted on this firm. The ethical principles applied to the firm's independence were determined and analyzed by using interview and observation techniques in the research. As a result of the research, it has been found that audited firms have difficulty in adapting to the developments in information technologies, where the financial statements are often organized by the auditor due to lack of qualified personnel. It can be concluded that this situation can pose significant risks to the auditor's independence en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi en_US
dc.subject Bağımsız Denetim en_US
dc.subject Bağımsız Denetçi en_US
dc.subject Denetçi Bağımsızlığı en_US
dc.subject Etik İlkeler en_US
dc.subject Independent Audit en_US
dc.subject Independent Auditor en_US
dc.subject Independency of Auditor en_US
dc.subject Ethical Principles en_US
dc.title Denetçi bağımsızlığının etik ilkeler çerçevesinde incelenmesi: Bir denetim firması uygulaması en_US
dc.title.alternative An analysis of auditor ındependence in accordance with ethical principles: An auditing company’s practice en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR28710 en_US
dc.relation.journal KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi en_US
dc.identifier.volume 31 en_US
dc.identifier.issue 18 en_US
dc.identifier.startpage 88 en_US
dc.identifier.endpage 97 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster