DSpace@KMÜ

Mayıs 2014 Özel Sayı -II

Mayıs 2014 Özel Sayı -II

 

Güncel Gönderiler

 • Tütün, Yeşim (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Genetif eki, İsmi genetif haline sokan ektir. Bir isim tabi olduğu başka bir isme genetif halinde bağlanır. Bunun için isim genetif eki almadan eksiz genetif şeklinde bulunur veya genetif eki alarak ekli genetif şekline ...
 • Karaoğlu, Serdar (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi dil çalışmalarındaki araştırma yöntemlerinde de bir takım değişiklikler meydana getirmektedir. Bu değişiklikler doğrultusunda, Bilgisayarlı Dilbilim gibi disiplinlerarası çalışma ...
 • Alan, Nazmi (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-03)
  Anadolu coğrafyasının kültürel zenginliklerinden bir tanesi de birçok etnik grubun bir arada yaşamasıdır: Türkler, Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkezler, Ermeniler, Gürcüler, Hemşinliler, Kürtler, Lazlar, Pomaklar, ...
 • Yüksel, Merve (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Deyim; Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan, kalıplaşmış söz öbeği, tabir olarak nitelendirilir. Atasözü; Uzun deneme ve gözlemlemelere dayanılarak söylenmiş ve halka mâl olmuş, öğüt ...
 • Aydın, İrfan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Dil, öncekilerin şimdi yaşayanlara bıraktığı miras; şimdi yaşayanların da sonra geleceklere bırakacağı bir emanettir. Dilin kullanılmasında yazım kuralları esas kabul edilmiştir. Yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması ...
 • Koçak, Nurcan; Ergin, Büşra; Yalçın, Hatice (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Bu araştırmanın temel amacı 60-72 aylık çocukların Türkçe dil kullanımı düzeylerini belirlemek ve etki eden faktörleri belirlemektir. Bu doğrultuda çocukların Türkçe dil kullanımı düzeylerini belirlemek için “Descoeudres ...
 • Özden, Halil İbrahim (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Bu çalışmada Anlam Bilimi’nin inceleme alanlarından biri olan eş anlam ve örtmece kelimeler üzerinde durulmuştur. Dil araştırmalarında “anlamdaş, eş manalı, eş anlamlı, müteradif, sinonim” terimleriyle karşılanan eş ...
 • Koshenova, Gulbanu (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Beşik çeşitlerinde gelenek-görenek ve yaşam şartlarına göre değişikler görülmektedir. Genellikle halk arasında yaygın olarak bilinen ağaç veya metal iskelet üzerine yapılanların yanında özellikle yaylak-kışlak olarak yaşayan ...
 • Özatalay, Gökçe Zeynep (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Kutsal metinlerde yer aldığı şekliyle kökenleri Âdem ile Havva'ya dek dayanan incir, bazen bir Yunan mitinde bazen de bir Hint destanında karşımıza çıkar. Bu anlamda incir kökeni insanlık tarihi kadar eski olan bir meyvedir. ...
 • Rüstemov, Vüsal (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Son dönemlerde yer bilimleri alanında bilgi ve teknoloji bakımından pek çok yeni teknoloji ve metot ortaya konmuştur. Bunlardan birisi de Coğrafi Bilgi Sistemleridir(CBS). CBS grafik ve grafik olmayan coğrafi bilgilerin ...
 • Işık, Rukiye (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Cemal Süreyya, İkinci Yeni olarak bilinen şiir akımının öncü isimlerindendir. Bu akım, şiirde basitliği öne çıkaran, şairaneliği ve klasik şiir biçimlerini reddeden Garip akımına karşı bir tepki olarak ortaya çıkar. Garip ...
 • Baldane, Orhan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Sözlük anlamı “söz arasında kastedilen bir şeyi manalı olarak söyleme, açık söylememe, imalı konuşma” demek olan telmih, edebî terim olarak da “herkesçe bilinen geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca ya da yaygın ...
 • Yüzvyak, Irina (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Herhangi bir dilin atasözleri ve deyimleri dilsel araştırmalar için güçlü bir kaynaktır. Deyimler, atasözleri, halk deneyimi, zihniyeti, geleneği, kültür zenginliği ve özellikle ulusal dilin dünya manzarasını göstermektedir. ...
 • Gözalan, Emine; Koçak, Nurcan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Bu araştırmada; araştırmacı tarafından hazırlanan “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının” 5 ve 6 yaş çocukların dil becerilerine olan etkisi araştırılmıştır. Deneme modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 ...
 • Işıkhan, Dilek (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Bugün astrolojinin muhtevası addedilen yıldız ilmi; yıldızların gökyüzündeki hareketleri ile birbirlerine göre konumlarını inceleyen ve bu değişimin tesîrindeki insan, hayvan, mâden ve nebât âlemini gözlemleyen bir bilim ...
 • Atalay, Canan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  M.Ö. 1000 yıllarının başında en eski Türk devleti olarak tarih sahnesine çıkan Hunlar Asya’nın en büyük göçebe hanlığını kurmuştur. Türk tarihinde büyük bir başlangıca imza atan Mete Han, ilk modern devlet ve ordu anlayışını ...
 • Çelik, Bayram (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Divan şiiri ile ilgili yaygın olan “mücerret, soyut, halktan ve hayattan kopuk, gerçekten uzak, kurmaca şiir” algısı kendi içinde haklı gerekçelere dayanmaktadır. Divan şiiri metinlerinin genelinde bu kabullerin izlerini ...
 • Hojam, Ahmet (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  1759 yılında Qing-Mançu Hanı Ayşin’gioro Hongli sonunda tüm Doğu Türkistan ’ı istila etmiştir. Zafer kazanan Mançu askerleri eski Uygur Hanı’nın kellesini ve batıya kaçamayarak esir düşen Han Cemaatlerini Pekin’e götürmüştür. ...
 • Tuerdi, MaiMaiTiAili (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  Uygur Türkleri zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Uzun tarihi süreçte Uygur yemekleri, Uygur Türkleri’nin her dönemde kültürel gelişimine etki eden önemli etkenlerden biridir. Çağdaş Uygur yemekleri içinde Pilav, Legmen, ...
 • Ermekbaeva, Nurcamal (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014-05)
  “Küçük olan güzeldir” fikrini öne süren modern çağ zamanın hızına yetişmek için her şeyin küçüğünü, püf noktasını tercih eder. Modern çağnın ürünü olan küçürek öyküler de kısa fakat yoğun düşünceler gizleyen eser türleridir. ...

Daha Fazla