DSpace@KMÜ

Yayın tarihi için Enstitüler listeleme

Yayın tarihi için Enstitüler listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Çakmak, Veysel (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2008)
  Günümüzde üniversite internet siteleri öğrencilerin, akademik personelin ve tüm araştırmacıların bilgiye erişme konusunda önemli iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Bu araştırmada Selçuk Üniversitesi İnternet ...
 • Ak, Tuğba (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Pazarlamanın temel kavramlarından biri olan ürün; kullanım ya da tüketim için pazara sunulan, tüketicilerin dilek, istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şeyi kapsamaktadır. Pazarlama iletişimi açısından ürün, öğrenme ...
 • Azaklı, Sema Betül (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam son yıllarda çokca tartışılan çözümler üretilmesi gereken önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece gelişmekte olan ülkeler değil , gelişmiş ülkelerde kayıtdışı istihdam ...
 • Çelebi, Muhammet Ali (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  İnsan kaynakları yönetim bilimi konusunda yapılan çalışmalar, insan öğesine odaklanmış ve bu çalışmalarda işgören sıfatıyla insanın kalitesinin, gücünün ve verimliliğin hangi ölçütlerde olması gerektiği sorgulanmıştır. ...
 • Akbulut, Mustafa (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-06)
  Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının rolü, 1980’lerin ikinci yarısından itibaren ülkelerin ekonomik kalkınma politikaları içinde gittikçe daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Beraberinde getirdikleri yeni teknolojiler, ...
 • Çağlar, Mehmet (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-08)
  Hızla değişen bir dünyada yaşamaktayız, işletmeler daha yüksek düzeydeki başarılara ulaşmak için zorlanmakta veya kendilerini zorlamaktalar. Aksi takdirde, kıyasıya rekabetin yaşandığı küreselleşmiş bir pazar ortamında ...
 • Kurtulan, Murat (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-09)
  Küreselleşme sürecini ortaya çıkaran en önemli faktör teknolojik gelişmelerdir. Teknolojideki hızlı değişim işletmelerin sosyal ve ekonomik çevrelerinde, stratejilerinde, yapılarında ve yönetimlerinde değişikliklere neden ...
 • Demirel, Hatice Gökce (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-09)
  Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli kriterlerden biri o ülkenin finansal piyasalarının derinlik kazanmış olmasıdır. Sermayenin dağılımı sürecinde önemli rol oynayarak ekonominin devamlı yeniden yapılandırılması ...
 • Eser, Kazım (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-10)
  Hızlı bir değişimin ve rekabetin olduğu günümüz dünyasında işletmelerin başarıya ulaşma şartları zorlaşmıştır. Dünyadaki değişmelerden çok çabuk etkilenen konaklama işletmelerinde de başarıya ulaşma şansı azalmıştır. ...
 • Ar, Mahmut (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-10)
  Bu araştırmanın kapsamını, “KOBİ’lere Verilen Teşvik ve Destekler Kapsamında KOSGEB Konya Örneği” başlığı altındaki çalışma oluşturmaktadır. Bu çalışmada, ekonomideki yeri, yarattığı istihdam, büyük işletmelere sağladıkları ...
 • Karakışla, Enver (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-10)
  Örgütlerin verimli bir şekilde çalışabilmesi, örgütleri meydana getiren çalışanların yönetsel etkinliğine ve onlardan yararlanabilme derecesine bağlıdır. İçinde yaşadığımız çağ hızlı bir “değişme” çağıdır. Değişme; toplumsal, ...
 • Yerdelen, Erdal (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-02)
  Çağdaş hukuk sistemlerine sahip ülkelerde suç teşkil eden kanun ihlallerini aydınlatmak, suçların faillerini saptamak, delil, eser, iz ve emareleri toplayarak takip makamlarına sunmak, kendilerine sunulan bilgilere ve ...
 • Soylu, Hüseyin (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-02)
  Uzun yıllar önce özel sektör tarafından uygulanmaya başlanan iç denetim sistemleri, 1930'lardan itibaren birçok gelişmiş ülke tarafından kamu sektöründe dış denetim sistemlerinin yanı sıra uygulanmaya konulmuştur. 1941 ...
 • Kamacı, Musa (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, 2010-05)
  1,6-Diisosiyanatoheksan ile dihidroksi benzaldehitlerin argon atmosferi altında kopolimerleşme reaksiyonu ile poliüretanlar sentezlendi. Bu poliüretanlar ile aminofenollerin polikondenzasyon reaksiyonu ile poli(azome ...
 • Ceyhan, Hasibe (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2010-06)
  Mikro kredi, dar gelirli insanların geçimlerini sağlayabilmeleri, kendi işletmelerini kurmaları veya geliştirmeleri için verilen krediler ile tasarruf hizmetleri, iş geliştirme programları gibi diğer finansal hizmetlerin ...
 • Yıldırım, Ali (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-06)
  .Bu çalışmada etik liderliğin örgütsel adalet üzerindeki ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde liderlik, etik ve etik liderliğin kavramsal çerçevesi ortaya konmuştur. ...
 • Öztaş, Nadir (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-06)
  Bu araştırmanın temel problemini; ortaöğretim okul müdürlerinin eğitim liderliği davranış boyutlarından hangilerini ne düzeyde gerçekleştirdikleri ile müdürlerin davranışlarını hangi yaklaşımların etkilediği, oluşturmaktadır. ...
 • Aykanat, Zafer (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-06)
  İnsanoğlunun var oluşu ve toplu yaşama geçmeleriyle birlikte ortaya çıkmış olan liderlik konusunda günümüze kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Küreselleşme, bilgi, iletişim v.b dönüşüm ve gelişmeler insana verilen ...
 • Elma, Ramazan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-06)
  Liderlik ve strateji kavramları genel olarak önemli amaçların iki başat öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Birisi amaçlar, hedefler, misyon gibi diğer kavramlarla bütünleşik bir şekilde yapılanın ne şekilde yapılacağını ...
 • Gülpınar, Şerife (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2010-07)
  1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti yeni bir süreç içerisine girmiştir. Bu süreç fikirlerde ve yapılarda pek çok sahada yeniliklerin gözlendiği bir dönem olmuştur. Tanzimat döneminde devlet idaresinde ...