DSpace@KMÜ

Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Makale Koleksiyonu

Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Makale Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

 • Kurt, Mehmet (Ege Üniversitesi, 2010-12)
  Antik çağda Ovalık Kilikya olarak adlandırılmış bölgeye ilk Roma müdahalesi, korsanlık sorunu yüzünden olmuştur. Pompeius, korsanlan ortadan kaldırdıktan sonra, Doğu Kilikya’nm birçok şehrine korsanlan yerleştirdi. M.Ö. ...
 • Kurt, Mehmet (Ege Üniversitesi, 2009-12)
  Marcus Antonius, M.Ö. 39 yılında Anadolu’da bir takım düzenlemelere girişmiş ve Anadolu’nun doğu ve orta bölümünde olduğu gibi, Kilikya’da da doğrudan yönetimine dahil etmek istemediği, kabilesel yoğunluğun bulunduğu ...
 • Kurt, Mehmet (Ankara Üniversitesi, 2010-09)
  Güney Anadolu ve Toroslar bölgesi, jeopolitik konumu ve zengin doğal kaynakları nedeniyle Asurlular, Phrygler), Urartular ve Ionialılar arasında mücadelelere sahne olmuştur. Özellikle II. Sargon’un M.Ö. 715 yılındaki yedinci ...
 • Kurt, Mehmet (Ankara Üniversitesi, 2009)
  Kilikya; îran, Mezopotamya, Mısır, Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Anadolu dünyalarını birbirine bağlayan konumuyla stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bölgenin doğal liman olanakları, ormanları ve zengin maden kaynakları ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi, 2010)
  Hitit İmparatorluğu’nun yıkılması sonucu ortaya çıkan şehir devletleri içerisinde en batıda yer alanı Tabal idi. Asur kaynaklan ve hiyeroglif yazıtların dağılım sahalarından hareketle, ülkenin coğrafî sınırlannm doğuda ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi, 2009)
  Asur kaynakları, Kilikya ile ilişkili olarak iki bölgeden söz etmektedirler. Adana ve çevresi Que olarak adlandırılırken, batısındaki dağlık bölgenin en azından bir bölümü için Hilakku denilmiştir. Kilikya, jeopolitik ...
 • Kurt, Mehmet (2012)
  Karaman, Anadolu’nun merkezinde yer alan konumu ve verimli topraklan nedeniyle birçok medeniyete beşiklik etmiş, zengin bir kültürel mirasa sahip olmuştur. İşte bu kültürel değerlerden birisi de kaya yerleşmeleri veya ...
 • Kurt, Mehmet (Dumlupınar Üniversitesi, 2010-12)
  Klâsik çağda, Konya ve Karaman’ı içine alan bölgeye Lykaonia denilmektedir. Lykaonia -adının ise, Hititler dönemindeki Lukka’dan kaynaklandığı kabul edilir. Antik yazarlarda Lykaonia’ya ilişkin olarak çok değişik sınır ...
 • Kurt, Mehmet (Dumlupınar Üniversitesi, 2011-12)
  Soli (= Viranşehir) yakınlarındaki Lamos (= Limonlu) Çayı’dan Issos (= Kinet Höyük)’a kadar olan sahaya Antik çağda Kilikia Pedias (= Ovalık Kilikya) adı verilmekteydi. Pompeius’un Ovalık Kilikya’nm birçok şehrine yenmiş ...
 • Kurt, Mehmet (Fırat Üniversitesi, 2009-10)
  Yeni Asur Devleti’nin değişik amaç ve stratejiler içeren kuzey yaydım politikalarında, Doğu Anadolu bölgesi belirleyici bir rol oynamıştır. Doğu Anadolu’nun Asur için cazibe merkezi olmasının en önemli nedeni, yeraltı ve ...
 • Kurt, Mehmet (2011-03)
  Anadolu’nun güneyindeki korsanlık faaliyetlerini engellemek amacıyla kurulmuş olan Kilikya Eyaleti, Roma’nm geleneksel doğu politikası ve yönetim olgusunda önemli bir yer tutmuştur. Pompeius’un yapmış olduğu düzenlemelerle ...
 • Kurt, Mehmet (2010-12)
  Dağlık Kilikya ve Doğu Akdeniz’deki korsanlık faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurulmuş olan Kilikya Eyaleti, Pompeius’un düzenlemeleri sonucu, tarihinin en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Lentulus Spinther’in valiliği ...
 • Kurt, Mehmet (2009-06)
  Coğrafî konumu nedeniyle, stratejik ve sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşıyan Kilikya, Roma Cumhuriyeti’nin doğu politikalarında da belirleyici bir rol oynamıştır. Romalılar, bölgeyi genellikle merkezden atanan Romalı ...
 • Jaschke, Gotthard; Ülker, Aytunç (History Studies, 2011)
  Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmed’in Türkiye’yi terk etmesi hadisesi çok tartışılan bir konudur. Yazar Gotthard Jäschke bu konuyu İngiliz kaynaklarına dayanarak incelemiştir. Makalede ülkenin Milli Mücadeleye gidiş süreci ...
 • Uca, Alaattin; Ülker, Aytunç (Turkish Studies, 2013)
  Milli Mücadeleye toplumun her kesiminden insanlar katkıda bulunmuştur. Elbette ki bu mücadelede din adamlarının ayrı bir önemi vardır. Milli Mücadeleyi destekleyen din adamlarından biri de Karaman Merkez Vaizi Ahmet Neşet ...
 • Uca, Alaattin; Ülker, Aytunç (History Studies, 2013-03)
  Bu makale Karaman-Konya-Ereğli yöresi hakkında bilgi veren 1917 tarihinde çizilmiş bir bölge haritasını inceleyerek o döneme ait kara ve demiryolları ve bugün yerleşim olmayan eski yerleşim yerlerini tespit etmektedir. ...
 • Kurt, Mehmet (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2013-06)
  Karaman’ın kuzeyinde yer alan Karadağ’da çok sayıda tarihi kalıntı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisini, dağın en yüksek noktasında yer alan Mahalaç Tepesi oluşturmaktadır. Mahalaç adının ise, Hıristiyanlık dinindeki ...
 • Kurt, Mehmet (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2011-12)
  Karaman’ın 50 km kuzeyinde yer alan Binbir Kilise, antik kaynaklarda geçen Barata’ya eşitlenmektedir. Hititler döneminden itibaren kutsal bir merkez olduğu anlaşılan Karadağ’ın kuzey eteğinde yer alan Binbir Kilise, Bizans ...

Daha Fazla